Funcionament

El funcionament de la CCEPC es regeix pels seus Estatuts i el seu Reglament de règim intern.

Estatuts

Aprovats el 1992 i renovats el 2006, defineixen, entre d'altres aspectes, els principals objectius de la CCEPC:

  1. Afavorir la coordinació i la cooperació entre les diverses entitats que integren la CCEPC, per tal d'intercanviar informació, experiències i dinàmiques dels diferents centres.
  2. Promoure una major presència pública dels centres i els instituts d'estudis i contribuir a fer que aquests siguin consultats per part dels ciutadans i les institucions en aquells afers en què són competents i poden emetre opinions, informes i dictàmens autoritzats.
  3. Actuar com a interlocutor vàlid del col·lectiu de centres d'estudis amb la societat i les diverses administracions, per tal de defensar els interessos propis. En aquest sentit, promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de les activitats i els projectes dels centres.
  4. Establir marcs de col·laboració i participació amb altre tipus d'institucions de la resta de territoris de parla catalana, així com també, en àmbits territorials més generals quan es consideri necessari.

La CCEPC té com a àmbit d'actuació temàtic i presencial els territoris de llengua catalana. Set territoris sota administracions europees diverses conformen el nostre espai d'actuació. Quatre d'aquests àmbits territorials són comunitats autònomes o parts, situades dins de l'estat espanyol: Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i la Franja. Una altra part pertany a França: Catalunya del Nord. La ciutat de l'Alguer, a Sardenya, pertany a Itàlia. I finalment, el darrer territori és el Principat d'Andorra. Des de la CCEPC s'entén el nostre àmbit d'actuació com el de l'espai europeu on la llengua catalana és present, sigui quina sigui la seva realitat d'ús social i d'oficialitat.

Els socis de la CCEPC son entitats jurídiques. En poden ser membres de ple dret aquelles entitats públiques i privades que així ho sol·licitin, sempre que reuneixin les condicions establertes als Estatuts i al Reglament de règim intern.

Estatuts en format pdf

Reglament de règim intern

Aprovat per l'Assemblea General de la CCEPC de 2012.

Regula, entre d'altres, l'admisió i la separació de les entitats sòcies, el funcionament de la Junta i de l'Assemblea General, el vot, la participació i la representació en altres institucions, amb especial menció de l'Institut Ramon Muntaner.

Reglament de règim intern en format pdf

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la CCEPC son l'Assemblea General i la Junta de Govern.

Assemblea General

És l'òrgan suprem de decisió de la CCEPC i està integrada pels representants de les associacions membres. Cada associació membre hi tindrà un vot, amb independència del nombre dels seus representants que hi assisteixin.

Es convoca, com a mínim, un cop l'any dins dels primers sis mesos. Les assemblees són itinerants i tenen lloc a localitats de les entitats membres. L'assistència a les assemblees per part de les entitats sòcies és d'una mitjana del 32%.

Actes de les assembles en format pdf: 2011 2012 2013 2014 2015

Junta de Govern

És l'òrgan executiu de la CCEPC. El seu mandat serà per un període de quatre anys. La junta porta la gestió administrativa i econòmica, i executa els acords i les directrius aprovats per l'Assemblea general.

Els càrrecs de la Junta de Govern es renoven per meitats cada dos anys.

Es procurarà que la composició de la junta sigui el màxim d'equilibrada possible, en el sentit que garanteixi una representació territorial equilibrada i també la presència de les diferents tipologies de centres i instituts d'estudis.

Actual Junta de Govern de la CCEPC:

Josep Santesmases

Josep Santesmases i Ollé - President. Des de 2000. En representació del Centre d'Estudis del Gaià (Vila-rodona).
Currículum (pdf).
santesmases@telefonica.net

Carles Riba Romeva

Carles Riba i Romeva - Vicepresident primer. Des de 2003. En representació del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat).
Currículum (pdf).
carles.riba@upc.es

Narcís Figueras

Narcís Figueras i Capdevila - Vicepresident segon. Des de 2001. En representació del Centre d'Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners).
Currículum (pdf).
nfigueras@uoc.edu

Ignasi Cuadros

Ignasi Cuadros i Vila - Tresorer. Des de 2002. En representació del Centre d'Estudis del Bages (Manresa).
Currículum (pdf).
cuadros.ignasi@gmail.com

Pilar Tarrada

Pilar Tarrada i Gol - Secretària. Des de 2003. En representació del l'Institut d'Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès).
Currículum (pdf).
secretaria@iepenedesencs.org

Jaume Mascaró

Jaume Mascaró Pons - Vocal. Des de 2012. En representació de l'Institut Menorquí d'Estudis (Maó).
Currículum (pdf).
jmascaro@ub.edu

Marcel Poblet

Marcel Poblet i Romeu - Vocal. Des de 2001. En representació del Centre d'Estudis de l'Hospitalet (l'Hospitalet de Llobregat).
Currículum (pdf).
mpoblet2@xtec.cat

Ramon Ten

Ramon Ten i Carné - Vocal. Des de 2018. En representació de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell.
Currículum (pdf).
ramon.ramonten@gmail.com

Pau Vinyes

Pau Vinyes Roig - Vocal. Des de 2012. En representació del Centre d'Estudis Ignasi Iglésies (Sant Andreu. Barcelona).
Currículum (pdf).
vinyespau@gmail.com

Francesc Amorós

Francesc Amorós i Capdevila - Vocal. Des de 2018. En representació del Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà.
Currículum (pdf).
sisco.amoros@hotmail.com

Gemma Estrada

Gemma Estrada Planell - Vocal. Des de 2012. En representació del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada.
Currículum (pdf).
gemmaestrada@telefonica.net

Marta Quer

Marta Quer i Riera - Vocal. Des de 2016. En representació del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant.
Currículum (pdf).
celhi@celhi.cat

Òscar Jané

Òscar Jané Checa - Vocal. Des de 2006. En representació del Centre d'Estudis Ribagoršans (Benavarri - Pont de Suert).
Currículum (pdf).
Oscar.Janer@uab.cat

Josep M. Contel

Josep M. Contel Ruiz - Vocal. Des de 2014. En representació del Taller d'Història de Gràcia (Gràcia. Barcelona).
Currículum (pdf).
josepmcontel@gmail.com

Oriol Fort

Oriol Fort Marrugat - Vocal. Des de 2014. En representació del Centre d'Estudis Molletans (Mollet del Vallès).
Currículum (pdf).
ofort.cem@molletvalles.cat

Manel Pastor i Madalena

Manel Pastor i Madalena - Vocal. Des de 2018. En representació de la Federació d'Estudis Comarcals del País Valencià.
Currículum (pdf).
federacioidecos@gmail.com

Josep Rubió

Josep Rubió i Sobrepere - Vocal. Des de 2018. En representació del Centre d'Estudis de les Garrigues.
Currículum (pdf).
joseprubiosobrepere@gmail.com

Les funcions de cada càrrec de junta estan definits pels Estatuts i el Reglament de règim intern de la CCEPC.

Les reunions de la Junta de Govern tenen lloc cada dos mesos aproximadament i se celebren, per norma general, de manera itinerant a les seus dels centres adherits. A aquestes reunions assistiran, amb veu i sense vot, els representants dels centres amfitrions. D'aquesta manera, els centres adherits amfitrions de la reunió participen i copsen el funcionament de la CCEPC i aquesta coneix la realitat de cada entitat membre.

Equip tècnic

És l'encarregat de la gestió de l'entitat i del desenvolupament dels projectes. El formen el coordinador/gerent i els caps i membres de comissions de treball, vinculades a projectes i activitats específics.

Francesc Viso

Francesc Viso Rodríguez. - Coordinador/gerent. Des de 1996. Conveni col·lectiu: Oficines i despatxos (DOGC 6432). Grup professional 2. Dedicació completa.
Currículum (pdf).

El coordinador/gerent s'encarrega de la gestió administrativa i econòmica de l'entitat. Coordina, fa el seguiment i dóna suport tècnic i logístic als projectes i als grups de treball que n'originin. S'encarrega de l'atenció presencial, telefònica i electrònica.

Pel que fa als caps i membres de les comissions de treball, se'n creen i se'n dissolen amb els projectes. No s'hi estableixen relacions laborals. La participació en aquestes comissions és voluntària, tot i que en alguns casos es poden requerir tasques que calgui compensar mitjançant facturació.

La CCEPC no disposa de persones o equips d'assessorament fixos i remunerats.

Organigrama

Organigrama en format pdf

Pla estratègic

Els plans estratègics s'aproven anualment a l'Assemblea General Ordinària com a propostes de programa d'actuació. En cada punt de l'ordre del dia de l'assemblea, es desenvolupa la memòria d'activitats realitzades l'any finalitzat i tot seguit la proposta d'actuació per al proper any.

Més informació a les actes de les assemblees: 2011 2012 2013 2014 2015

Dedicació del president

La Coordinadora està subjecta a la llei espanyola d'associacions. Per tant, és admissible la retribució a membres de la Junta.

Ateses les seves característiques i la vinculació a l'Institut Ramon Muntaner (ampli àmbit territorial, representació de molts centres, volum d'activitats i demanda de la presència de la CCEPC als actes dels centres, etc.), a l'Assemblea General Ordinària de 2006, celebrada a Figueres, és va acordar obrir la possibilitat de retribució d'algun membre de la Junta.

L'Assemblea decidirà la dedicació, la retribució i el règim dels membres retribuïts de la Coordinadora. En funció d'aquest acord i de les necessitats de dedicació i representació, la Junta acordarà quines persones faran aquestes funcions i durant quant de temps.

Des de l'any 2006, per acord ratificat en cada Assemblea General, aquesta retribució, en concepte de despeses de representació, recau en el president de la CCEPC. La compensació no significa cap relació laboral i l'Assemblea la pot ratificar o suspendre.

Institut Ramon Muntaner

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU), fundació privada dels centres d'estudis de parla catalana (IRMU), es va constituir el mes de juliol de 2003 i té la seva seu al Mas de la Coixa de Móra la Nova

L'entitat neix d'un acord entre la Generalitat de Catalunya i la CCEPC, que representa la voluntat de tots els centres que hi són adherits. La seva finalitat és la difusió i el suport als projectes d'investigació i promoció cultural dels centres i instituts d'estudis de parla catalana i a la mateixa Coordinadora.

El patronat de l'IRMU està format per catorze patrons, set dels quals són nomenats per la Generalitat de Catalunya, i els altres set, per la CCEPC. El procés d'elecció d'aquests patrons està regulat pel nostre Reglament de Règim Intern.

Més informacióAccés al lloc web de l'IRMU

Pressupost i finançament

El pressupost anual es realitza en funció del pla estratègic de l'any següent i del desenvolupament de les activitats que inclogui.

Atesa la transversalitat de les temàtiques d'alguns projectes, es cerquen els recursos en diverses entitats i institucions vinculades als àmbits corresponents. El gruix dels recursos provenen d'ajuts privats, principalment de l'Institut Ramon Muntaner.

Pressupostos i finançament
AnyPressupost
Execució
Recursos
propis %
Ajuts
privats %
Ajuts
públics %
Fons
social €
Reserves
volunt. €
2010137.241,37145.890,829,86228,134.672,9014.551,61
2011156.430,36144.771,1812,458,928,334.672,9018.048,32
2012113.580,65116.384,1215,267,617,1834.672,9019.501,38
2013113.744,82116.464,1814,565,619,7534.672,9019.501,38
2014119.042,22123.152,6315,1864,9519,534.672,9027.528,13

La CCEPC es troba al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda.

Per examinar amb detall les partides dels pressupostos i les memòries econòmiques anuals, consulteu les actes de les assemblees: 2011 2012 2013 2014 2015

  Amb el suport de
Institut Ramon Muntaner Institut d'Estudis Catalans Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida Diputació de Tarragona Fundació Mútua Catalana

Aquest lloc envia galetes (cookies) al vostre navegador per recollir estadístiques d'ús i funcionar correctament. Si hi continueu navegant considerem que ho accepteu. Accepto | Més informació